Disclaimer Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis streeft ernaar alle informatie op de website Collectieve Inkoop Schilderwerk zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Vereniging Eigen Huis is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website of informatie op de website waarvan links worden aangegeven op de website van Collectieve Inkoop Schilderwerk.

Vereniging Eigen Huis mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Vereniging Eigen Huis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Vereniging Eigen Huis zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden. Een door Vereniging Eigen Huis aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatsverplichting is aangegaan. Vereniging Eigen Huis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen deelnemer en leverancier die mogelijk voortkomt uit de Collectieve Inkoop Schilderwerk.

Vereniging Eigen Huis is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade geleden door of toegebracht door leverancier. Vereniging Eigen Huis is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de site kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan Vereniging Eigen Huis noch onderbreking van de toegang tot de site wegens onderhoud of storingen in stroomvoorziening of internetaansluiting, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

Vereniging Eigen Huis is niet aansprakelijk voor verlies van deze gegevens door onrechtmatig verkregen toegang tot haar computers of bestanden, behoudens opzet of daaraan grenzende bewuste roekeloosheid.